Thông báo về việc mã hóa thông tin ẩn danh

Thông báo về việc mã hóa thông tin ẩn danh

Tại công ty của chúng tôi, đối với thông tin cá nhân của khách hàng, sau khi thực hiện các biện pháp thích hợp để xác định thông tin của một cá nhân cụ thể hoặc khi không thể khôi phục thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thay thế khác bằng cách tạo thông tin được xử lý dưới dạng ẩn danh như dưới đây.

【Các mục thông tin về các cá nhân có trong thông tin được xử lý ẩn danh】
ID khách hàng (dạng mã hóa), mã khách hàng (dạng mã hóa), địa chỉ email (sau@), số bưu điện (5 kí tự), địa chỉ nơi ở (thành phố quận huyện), giới tính, quốc tịch, quốc gia cư trú, ngày tháng năm sinh (năm Công Nguyên, tháng), tình trạng cư trú, thời hạn cư trú, ID người nhận (dạng mã hóa), thông tin về tình trạng sử dụng dịch vụ của công ty (thông tin về việc chuyển tiền, gửi tiền của tài khoản công ty).

※Tại thời điểm đó, chúng tôi không cung cấp thông tin ẩn danh được mã hóa cho bên thứ ba. Trường hợp thông tin mã hóa này được cung cấp cho bên thứ ba, điều đó sẽ được công bố theo quy định của pháp luật.