Thông báo

Thông báo

Ngày 1 tháng 5 năm 2022

Thay đổi một phần Điều khoản sử dụng dịch vụ của Sendy

Thành thật cảm ơn quý khách luôn sử dụng dịch vụ của Sendy.
Chúng tôi đã thay đổi một phần Điều khoản sử dụng dịch vụ của Sendy vào ngày 1 tháng 5 năm 2022.
Thành thật xin lỗi đã làm phiền nhưng quý khách vui lòng xác nhận lại nội dung thay đổi.

【Mục thay đổi】
・Điều khoản sử dụng dịch vụ của Sendy:Điều 18 mục 6

【Nội dung thay đổi】
Ngày bắt đầu thu phí duy trì tài khoản

・Trước khi thay đổi:
Ngày 1 của tháng tiếp theo sau 3 tháng kể từ ngày sau ngày hết hạn

・Sau khi thay đổi:
 -Khách hàng có thời gian lưu trú đã đăng ký với Công ty chúng tôi trước ngày 26 tháng 1 năm 2022
  →Ngày 1 của tháng tiếp theo sau 3 tháng kể từ ngày sau ngày hết hạn
 -Khách hàng có thời gian lưu trú đã đăng ký với Công ty chúng tôi từ ngày 27 tháng 1 năm 2022
  →Ngày 1 của tháng tiếp theo sau 2 năm kể từ ngày sau ngày hết hạn
 
※Vui lòng tham khảo thông tin cụ thể “Điều khoản sử dụng dịch vụ của Sendy tại đây” có ở bên dưới trang này.

【Ngày thay đổi】
・Ngày 1 tháng 5 năm 2022

Điều khoản sử dụng dịch vụ của Sendy tại đây