Thông báo

Thông báo

Ngày 1 tháng 5 năm 2021

Về chính sách bồi thường liên quan đến việc bị bên thứ ba sử dụng trái phép dịch vụ chuyển tiền

Thông qua việc thay đổi Luật thanh toán từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, chúng tôi đã thiết lập chính sách bồi thường liên quan đến việc bị bên thứ ba sử dụng trái phép.

*Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021
*Sẽ đăng nội dung tiếng Việt sau

Xem chi tiết tại đây