Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ ba tại nước ngoài khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ ba tại nước ngoài khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin sau trên hệ thống liên quan đến các thông tin liên quan đến chế độ bảo vệ thông tin cá nhân tại nước ngoài nơi chuyển tiền dựa trên chỉ thị chuyển tiền của khách hàng.

1. Thông tin liên quan đến chế độ bảo vệ thông tin cá nhân tại nước ngoài

Vui lòng kiểm tra tại trang Web bên dưới.
Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân:
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku

2. Thông tin liên quan đến hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân của người thứ ba tại nơi chuyển tiền

  • ・DBS Bank Ltd. (gọi là Ngân hàng DBS từ dưới)
    Chúng tôi xác nhận rằng đối tác của chúng tôi, Ngân hàng DBS, đã thực hiện tất cả các bước để tuân thủ 8 nguyên tắc về quyền riêng tư của OECD.
  • ・Ngân hàng nhận hay khác mà khách hàng đã chỉ định
    Trong phạm vi mà chúng tôi có thể xác nhận, không có ngân hàng hay công ty nào gặp khó khăn lớn về các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân.