Điều khoản sử dụng dịch vụ của Sendy

Trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế với Seven Global Remit, Ltd. (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”.), chúng tôi xem như khách hàng đã xác nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng dịch vụ Sendy (sau đây gọi là “Điều khoản này”.) và các hiển thị điều mục quan trọng dựa trên Luật thanh toán tài chính do Công ty chúng tôi quy định.

Điều 1 (Phạm vi áp dụng)

Khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế “Sendy” do Công ty chúng tôi cung cấp, các mục không được quy định trong Điều khoản này sẽ được xử lý theo pháp luật có liên quan, phong tục của các quốc gia có liên quan, và thủ tục do các bên liên quan quy định, v.v...

Điều 2 (Định nghĩa)

Định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong Điều khoản này được mô tả như sau.

 1. (1) “Sendy” là chỉ các giao dịch chuyển tiền quốc tế và các dịch vụ đi kèm với các giao dịch này (sau đây gọi là “Dịch vụ này”.) do Công ty chúng tôi cung cấp cho các khách hàng đã ký hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế với Công ty chúng tôi, dịch vụ này được sử dụng cho khách hàng đang sử dụng ứng dụng do Công ty chúng tôi chỉ định (sau đây gọi là “Ứng dụng Sendy”.) được tải xuống điện thoại thông minh của khách hàng.
 2. (2) “Giao dịch chuyển tiền quốc tế” là giao dịch mà trong đó Công ty chúng tôi sẽ nạp số tiền đã nhận từ khách hàng vào tài khoản nhận tiền, tài khoản ví điện tử hay khác của người nhận tại một ngân hàng hay công ty ở nước ngoài hay do khách hàng chỉ định (sau đây gọi là “Ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác” và “Tài khoản nhận tiền hay khác”.) theo yêu cầu của khách hàng.
 3. (3) “Quốc gia nhận chuyển khoản” là chỉ quốc gia hoặc khu vực được khách hàng chỉ định trong số các quốc gia hoặc khu vực ngoài Nhật Bản được Công ty chúng tôi quy định, để thực hiện chuyển tiền đến tài khoản nhận tiền hay khác (sau đây gọi là “Nhận chuyển tiền quốc tế”.) trong trường hợp thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế.
 4. (4) “Bên đối tác” là chỉ đối tác kinh doanh hợp tác với Công ty chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ này. Ngoài ra, có trường hợp chúng tôi sẽ thiết lập hợp đồng đặc biệt kèm theo Điều khoản này, và chỉ định rõ đối tác khác trong hợp đồng đặc biệt liên quan, tuy nhiên đối với các đối tác được quy định trong hợp đồng đặc biệt liên quan cũng sẽ được áp dụng như đối tác được bao gồm trong “Bên đối tác” tại Điều khoản này.
 5. (5) “Luật liên quan đến ngoại hối” là “Luật Ngoại hối và Ngoại thương”, “Luật về phòng chống chuyển tiền bất hợp pháp”, và các luật, quy định liên quan ở trong và ngoài Nhật Bản được áp dụng cho những dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài hoặc giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài khác, hay hóa đơn chuyển tiền ra nước ngoài theo các dịch vụ, giao dịch này, bao gồm các chính sách, mệnh lệnh, chỉ đạo, khuyến cáo, thông tư, hướng dẫn, v.v... của các cơ quan có liên quan, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, v.v... (sau đây gọi là “Cơ quan có liên quan, v.v...”.).
 6. (6) “Mã số chuyển tiền” là mã số mà Công ty chúng tôi cung cấp riêng cho mỗi giao dịch chuyển tiền quốc tế.
 7. (7) “Thông tin khách hàng” là thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin giao dịch và các thông tin khác (bao gồm nội dung các tài liệu mà khách hàng đã nộp và nội dung yêu cầu về giao dịch chuyển tiền quốc tế, cũng như thông tin của người nhận. Ngoài ra, các yêu cầu tương ứng dưới đây được gọi là “Lệnh chuyển tiền”.) do khách hàng cung cấp cho Công ty chúng tôi liên quan đến Dịch vụ này, và các loại dịch vụ hoặc giao dịch khác mà khách hàng đang sử dụng.
 8. (8) “Loại tiền tệ nhận” là tiền tệ mà người nhận do khách hàng chỉ định sẽ sử dụng tại thời điểm nhận chuyển tiền quốc tế, và được chỉ định từ các loại ngoại tệ theo quy định của Công ty chúng tôi.
 9. (9) “Tài khoản Sendy” là tài khoản sử dụng Dịch vụ này do Công ty chúng tôi cung cấp.
 10. (10) “Giá trị” là bản ghi điện từ mà Công ty chúng tôi cung cấp tương ứng với số tiền khách hàng gửi vào Công ty chúng tôi khi khách hàng sử dụng Dịch vụ này do Công ty chúng tôi phát hành, giá trị này sẽ được lưu giữ trong tài khoản Sendy với danh nghĩa của khách hàng.

Điều 3 (Đơn vị cung cấp dịch vụ)

Dịch vụ này là dịch vụ mà bên Công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng, tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng dựa trên dịch vụ chuyển tiền quốc tế và giao dịch chuyển tiền quốc tế (bao gồm lệnh chuyển tiền) sẽ chỉ phát sinh và thuộc quyền sở hữu giữa khách hàng và Công ty chúng tôi. Các bên đối tác và ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác sẽ chỉ hỗ trợ cho Công ty chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, họ không phải là bên có liên quan trong các giao dịch của Công ty chúng tôi và khách hàng.

Điều 4 (Mục đích sử dụng)

 1. 1. Dịch vụ này là dịch vụ nhằm mục đích chuyển tiền quốc tế cho các chi phí liên quan đến việc tiêu dùng của bản thân khách hàng hoặc cá nhân người nhận. Các khách hàng doanh nghiệp sẽ không thể sử dụng dịch vụ này.
 2. 2. Trường hợp khách hàng có ý định sử dụng Dịch vụ này cho các mục đích ngoài mục đích được nêu trên, khách hàng phải thông báo cho Công ty chúng tôi về mục đích đó trước khi sử dụng cho mục đích mong muốn.

Điều 5 (Đăng ký hợp đồng)

 1. 1. Để sử dụng Dịch vụ này, khách hàng cần phải ký hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế trước với Công ty chúng tôi. Hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế là hợp đồng được ký kết riêng với mỗi khách hàng, và được lập thành tại thời điểm Công ty chúng tôi xét duyệt, và chấp nhận đơn đăng ký của khách hàng theo cách mà Công ty chúng tôi quy định.
 2. 2. Những người đáp ứng tất cả các yêu cầu dưới đây có thể đăng ký hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế.
  1. (1) Về nguyên tắc hợp đồng này được áp dụng cho các cá nhân sinh sống tại Nhật Bản
  2. (2) Độ tuổi từ 16 tuổi trở lên
  3. (3) Có điện thoại thông minh có thể sử dụng ứng dụng Sendy, và có thể liên lạc với Công ty chúng tôi qua thư điện tử
  4. (4) Không thỏa một trong các Mục của Khoản 2 Điều 8
 3. 3. Trường hợp khách hàng là người vị thành niên, khách hàng sẽ được đăng ký hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế, và sử dụng Dịch vụ này sau khi nhận được sự đồng ý của người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp khác.
 4. 4. Thông tin của khách hàng sẽ được Công ty chúng tôi đăng ký dựa trên các mục được ghi trong giấy tờ tùy thân mà khách hàng đã nộp. Ngoài ra, trong trường hợp có sự khác biệt nhỏ như xảy ra sai sót, v.v... trên thông tin mà khách hàng đã nhập hoặc điền với thông tin trên giấy tờ tùy thân, chúng tôi sẽ thực hiện đăng ký dựa trên thông tin trong giấy tờ tùy thân mà khách hàng đã kê khai.
 5. 5. Người nhận có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này phải là cá nhân có tài khoản nhận tiền hay khác ở quốc gia hoặc khu vực bên ngoài Nhật Bản theo quy định của Công ty chúng tôi được khách hàng chỉ định. Tuy nhiên, khách hàng không được đăng ký số người nhận vượt quá số lượng cho phép theo quy định của Công ty chúng tôi. Việc đăng ký người nhận sẽ được hoàn tất tại thời điểm Công ty chúng tôi xét duyệt và chấp nhận đơn đăng ký của khách hàng theo cách mà Công ty chúng tôi quy định.
 6. 6. Ngay cả khi Công ty chúng tôi chấp thuận đơn yêu cầu của khách hàng và tiến hành đăng ký, thì vẫn có trường hợp khách hàng không thể chuyển tiền theo nội dung đã đăng ký đó do các hạn chế giao dịch, v.v... được quy định tại Điều 7 (sau đây gọi là “Hạn chế giao dịch”.).

Điều 6 (Xác nhận tại thời điểm giao dịch)

 1. 1. Công ty chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận tại thời điểm giao dịch của khách hàng theo cách mà Công ty chúng tôi quy định dựa trên pháp luật, v.v... khi thực hiện đăng ký cho khách hàng.
 2. 2.Đối với mục xác định danh tính trong bước xác nhận tại thời điểm giao dịch, chúng tôi sẽ thực hiện bằng cách yêu cầu khách hàng sẽ nộp giấy tờ tùy thân cho chúng tôi, và sau đó chúng tôi sẽ gửi lại các tài liệu liên quan đến giao dịch về địa chỉ nhận của khách hàng (Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong các tài liệu theo yêu cầu do Công ty chúng tôi quy định.). Ngoài ra, Nhân viên của chúng tôi hoặc các tổ chức có ký kết hợp đồng đại lý của Công ty chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục do Công ty chúng tôi quy định và nhận các giấy tờ tùy thân trực tiếp từ khách hàng.
 3. 3. Ngoài các trường hợp không đáp ứng các yêu cầu của Khoản 2 ở Điều trước, chúng tôi cũng sẽ không bắt đầu cung cấp Dịch vụ này đối với cả những trường hợp sau đây. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi xảy ra các thiệt hại cho khách hàng do các trường hợp này gây ra.
  1. (1) Trường hợp các giấy tờ liên quan đến giao dịch do Công ty chúng tôi gửi đi không đến tay khách hàng và bị trả về
  2. (2) Trường hợp Công ty chúng tôi cần liên lạc với khách hàng để trao đổi về vấn đề liên quan đến đơn đăng ký, nhưng không thể liên lạc mặc dù chúng tôi đã liên lạc qua địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, v.v... mà khách hàng cung cấp
  3. (3) Trường hợp Công ty chúng tôi nhận thấy có điểm đáng nghi trong nội dung gửi đến của khách hàng
 4. 4. Trường hợp khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây được quy định trong Luật liên quan đến phòng chống chuyển tiền bất hợp pháp tại thời điểm đăng ký hoặc sau khi đăng ký, khách hàng phải thông báo cho Công ty chúng tôi.
  1. (1) Là người đứng đầu quốc gia nước ngoài, người có vị trí quan trọng trong Chính phủ, ngân hàng trung ương, các tổ chức tương tự khác, v.v... ở nước ngoài, cũng như những người từng giữ các chức vụ đó
  2. (2) Thành viên gia đình của những người được nêu ở Mục trước và những người khác thỏa các điều kiện theo quy định của Công ty chúng tôi

Điều 7 (Hạn chế giao dịch)

 1. 1. Công ty chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ giao dịch chuyển tiền quốc tế nào được nêu trong các Mục sau đây.
  1. (1) Giao dịch bị nghiêm cấm bởi Luật liên quan đến ngoại hối.
  2. (2) Giao dịch bị hạn chế phải xác nhận hoàn thành tại Công ty chúng tôi khi thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài như cần có giấy phép, phê duyệt, thông báo, đăng ký, v.v... trước của các cơ quan có liên quan, v.v... theo Luật liên quan đến ngoại hối.
  3. (3) Giao dịch với mục đích thanh toán phí nhập khẩu (phí mua hàng hóa hoặc dịch vụ), giao dịch với mục đích thương mại, hoặc các giao dịch khác với mục đích nằm ngoài mục đích chuyển tiền và mục đích sử dụng do Công ty chúng tôi quy định.
  4. (4) Giao dịch từ các nguồn gốc nằm ngoài nguồn gốc chuyển tiền được Công ty chúng tôi quy định.
  5. (5) Giao dịch khách hàng thay mặt bên thứ ba để thực hiện lệnh chuyển tiền hộ cho bên thứ ba.
  6. (6) Giao dịch vi phạm các hạn chế giao dịch (Đối với các hạn chế giao dịch được quy định tại Khoản 4, trong Mục này chỉ giới hạn ở các giao dịch do bên đối tác chỉ định.).
 2. 2. Công ty chúng tôi sẽ không tiếp nhận các lệnh chuyển tiền quốc tế cho mục đích khác với mục đích chuyển tiền và mục đích sử dụng mà khách hàng đã thông báo.
 3. 3. Khi cung cấp Dịch vụ này, Công ty chúng tôi sẽ thiết đặt các loại hạn chế, hoặc thay đổi các hạn chế đã thiết đặt bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Các hạn chế đó bao gồm điều kiện xét duyệt được quy định tại Điều 5, và quốc gia nhận chuyển khoản, loại tiền tệ nhận và hạn mức chuyển tiền tương ứng cho 1 lần và 1 năm, v.v...
 4. 4. Khi tiếp nhận lệnh thanh toán từ Công ty chúng tôi hoặc nạp tiền vào tài khoản nhận tiền hay khác, bên đối tác hoặc ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác có thể sẽ thiết đặt các loại hạn chế (Bao gồm các hạn chế về hạn mức thanh toán và tần suất thanh toán, hạn chế về loại tiền tệ nhận liên quan đến sự phân loại xử lý và khối lượng xử lý, các yêu cầu về thuộc tính như tuổi tác, địa chỉ và nơi ở, v.v... của người nhận, cũng như các hạn chế theo luật pháp của quốc gia nhận chuyển khoản và luật pháp khác liên quan đến ngoại hối.), hoặc thay đổi các hạn chế đã thiết đặt bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Các giao dịch chuyển tiền quốc tế liên quan đến lệnh chuyển tiền của khách hàng được Công ty chúng tôi tiếp nhận sẽ bị hạn chế bởi các hạn chế giao dịch do bên đối tác hoặc ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác quy định, và việc nạp tiền vào tài khoản nhận tiền hay khác chỉ được thực hiện trong phạm vi hạn chế đó.

Điều 8 (Loại trừ các thế lực chống đối xã hội)

Khách hàng có thể sử dụng tài khoản trong trường hợp không thuộc một trong các mục sau đây.
Trường hợp khách hàng thuộc 1 trong các mục sau đây, khiến Công ty chúng tôi phải chịu bất kỳ thiệt hại cho việc đó, thì khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho thiệt hại mà mình gây ra.
 1. 1. Trường hợp phát hiện khách hàng kê khai gian lận trong tờ khai/cam kết tại thời điểm đăng ký mở tài khoản
 2. 2. Trường hợp khách hàng hiện tại thuộc băng nhóm bạo lực, thành viên của băng nhóm bạo lực, người từng là thành viên và đã rời khỏi băng nhóm bạo lực chưa quá 5 năm, thành viên liên kết với băng nhóm bạo lực, thành viên của công ty liên quan đến băng nhóm bạo lực, người tham gia hoạt động Sokaiya, v.v..., người mạo danh hoặc vận động các hoạt động xã hội, v.v... để mưu lợi bất chính, hoặc các băng nhóm bạo lực có tổ chức, v.v..., những người khác tương đương với các đối tượng này (Sau đây, những người này được gọi là “Thành viên của băng nhóm bạo lực, v.v...”.), hoặc trường hợp phát hiện khách hàng thuộc một trong các Mục sau đây
  1. (1) Có mối quan hệ được cho là sử dụng thành viên của băng nhóm bạo lực, v.v... một cách không hợp pháp, với mục đích thu lợi bất hợp pháp cho bản thân, bên thứ ba hoặc nhằm mục đích gây thiệt hại cho bên thứ ba, v.v...
  2. (2) Có mối quan hệ được cho là có liên quan đến việc cung cấp tiền bạc, v.v... hoặc tạo điều kiện thuận lợi, v.v... cho thành viên của băng nhóm bạo lực, v.v...
 3. 3. Trường hợp khách hàng tự mình hoặc sử dụng bên thứ ba để thực hiện các hành vi tương ứng với 1 trong các Mục sau đây
  1. (1) Hành vi cưỡng chế bạo lực
  2. (2) Hành vi cưỡng chế bất hợp pháp vượt quá trách nhiệm pháp lý
  3. (3) Hành vi đưa ra những lời nói và hành động đe dọa, hoặc sử dụng bạo lực trong giao dịch
  4. (4) Hành vi lan truyền tin đồn, sử dụng chiêu lừa hoặc quyền lực để làm tổn hại đến uy tín của Công ty chúng tôi, hoặc gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của Công ty chúng tôi
  5. (5) Các hành vi khác tương đương với các Mục ghi trên

Điều 9 (Thông báo về người giám hộ)

 1. 1. Trong trường hợp khách hàng bắt đầu được hỗ trợ, chăm sóc, giám hộ theo phán quyết của tòa án gia đình, khách hàng vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi họ tên của người giám hộ, v.v... và các mục cần thiết khác bằng văn bản.
 2. 2. Trong trường hợp được chỉ định người giám sát người giám hộ tự nguyện cho khách hàng theo phán quyết của tòa án gia đình, khách hàng vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi họ tên của người giám sát người giám hộ tự nguyện và các mục cần thiết khác bằng văn bản.
 3. 3. Trường hợp khách hàng đã được tòa án phán quyết về việc bắt đầu nhận hỗ trợ, chăm sóc, giám hộ, hoặc trường hợp đã được chỉ định người giám sát người giám hộ tự nguyện, khách hàng vui lòng thông báo cho chúng tôi theo cách tương tự như Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này.
 4. 4. Nếu khách hàng hủy bỏ hoặc thay đổi, v.v... các mục thông báo từ Khoản 1 đến Khoản 3 của Điều này, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo cách tương tự.
 5. 5. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (Bao gồm thiệt hại do chậm trễ trong việc thông báo.) xảy ra trước khi khách hàng thực hiện thông báo các nội dung từ Khoản 1 đến Khoản 4 của Điều này.

Điều 10 (Xác minh danh tính khi sử dụng dịch vụ, v.v...)

 1. 1. Về nguyên tắc, khi khách hàng sử dụng Dịch vụ này, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh danh tính bằng các phương pháp sau đây.
  1. (1) Thực hiện phương pháp theo quy định của Công ty chúng tôi để xác minh sự trùng khớp giữa các thông tin do Công ty chúng tôi chỉ định tùy theo nội dung giao dịch với thông tin khách hàng đã đăng ký với Công ty chúng tôi, đối với các thông tin như “ID đăng nhập”, “Mật khẩu đăng nhập” và “Mã PIN dùng cho giao dịch” (Sau đây, các thông tin này gọi chung là “Mã PIN, v.v...”.) được nhập vào Ứng dụng Sendy và thông tin khách hàng.
  2. (2) Ngoại trừ các trường hợp được quy định ở Mục trước, chúng tôi sẽ thực hiện phương pháp theo quy định của Công ty chúng tôi để xác nhận sự trùng khớp giữa các tài liệu, giấy tờ chứng minh, v.v..., hoặc thông tin do Công ty chúng tôi quy định mà khách hàng đã nộp hoặc báo cáo cho chúng tôi với nội dung đã được đăng ký hoặc được ghi chép lại với Công ty chúng tôi.
 2. 2. Sau khi chúng tôi tiến hành xác minh danh tính khách hàng theo các cách được quy định trong các Mục ở Khoản trước với các phương pháp sử dụng thiết bị tương ứng hoặc phương pháp xác minh cẩn thận tương ứng, thực hiện xử lý khi nhận thấy không có sự khác biệt với bản thân khách hàng, thì ngay cả khi người sử dụng không phải là khách hàng với các lý do sau đây hoặc các sự cố khác, Công ty chúng tôi cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gây ra bởi việc đó, ngoại trừ trường hợp sự cố ý/sơ suất nghiêm trọng là thuộc về trách nhiệm của Công ty chúng tôi.
  1. (1) Thông tin cung cấp hoặc thông tin giao dịch như một trong các thông tin mã PIN, v.v... đã bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép
  2. (2) Tài liệu liên quan hoặc giấy tờ tùy thân bị làm giả, sửa đổi, đánh cắp hoặc sử dụng trái phép
  3. (3) Có sự gian lận hoặc sai sót trong nội dung thông báo liên quan đến thông tin khách hàng, hoặc việc thông báo không được thực hiện kịp thời
  4. (4) Các giao dịch liên quan đến thông tin khách hàng được thực hiện một cách bất hợp pháp

Điều 11 (Quản lý, v.v... các thiết bị sử dụng, mã PIN, v.v...)

 1. 1. Khách hàng vui lòng quản lý thiết bị sử dụng của mình (Đề cập đến điện thoại thông minh mà khách hàng đã tải xuống ứng dụng Sendy.) để không bị bất kỳ ai khác ngoài bản thân khách hàng sử dụng. Nếu khách hàng đang lo lắng thiết bị sử dụng của mình đã bị người khác sử dụng do làm giả, trộm cắp, làm mất, v.v..., khách hàng vui lòng thông báo ngay cho Công ty chúng tôi. Khi nhận được thông báo về việc này, Công ty chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp như tạm ngừng việc sử dụng, v.v... tài khoản liên quan.
 2. 2. Khách hàng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ mã PIN, v.v... của mình để không bị bên thứ ba biết. Trường hợp mã PIN, v.v... có khả năng đã bị bên thứ ba biết, vui lòng thực hiện ngay các thủ tục theo quy định của Công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trước khi khách hàng thực hiện thủ tục này.
 3. 3. Vui lòng không sử dụng mã PIN, v.v... dễ bị người khác đoán ra như ngày tháng năm sinh, chữ số giống nhau, số điện thoại, v.v..., đồng thời phải thay đổi phù hợp theo quy trình do Công ty chúng tôi quy định để tránh bị người khác biết. Trường hợp Công ty chúng tôi phát hiện tài khoản nào đó đã đăng ký sử dụng mã PIN, v.v... dễ bị đoán ra theo quy định của Công ty chúng tôi, Công ty chúng tôi có thể sẽ hạn chế hoặc tạm ngừng việc giao dịch đối với tài khoản đó. Trong trường hợp này, khách hàng vui lòng nhanh chóng thực hiện thủ tục đổi sang mã PIN, v.v... khó đoán, và các thủ tục khác theo yêu cầu của Công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi điều này.
 4. 4. Trường hợp nhập sai mã PIN, v.v... quá số lần quy định của Công ty chúng tôi, Công ty chúng tôi sẽ hạn chế hoặc tạm ngừng việc giao dịch đối với tài khoản đó. Trong trường hợp này, vui lòng thực hiện các thủ tục bắt đầu sử dụng lại theo cách mà Công ty chúng tôi quy định. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do không thực hiện thông báo này (Bao gồm cả việc thông báo chậm trễ).
 5. 5. Vui lòng thực hiện ngay các thủ tục thay đổi theo quy định của Công ty chúng tôi, trong trường hợp quên mã PIN, v.v... Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trước khi khách hàng thực hiện thủ tục này.

Điều 12 (Nạp số tiền chuyển khoản)

 1. 1. Khách hàng có thể nạp trước số tiền chuyển khoản vào tài khoản Sendy dưới dạng giá trị theo cách thức quy định của Công ty chúng tôi. Khách hàng có thể kiểm tra số dư giá trị nạp trong ứng dụng Sendy.
 2. 2. Có 2 cách để nạp vào giá trị: Cách nạp tiền tại các máy ATM Seven Bank do Công ty Seven Bank, Ltd. quản lý (sau đây gọi là “Nạp tiền tại ATM”) và Cách chuyển khoản từ một tổ chức tài chính khác vào tài khoản ảo liên kết với tài khoản Sendy của khách hàng (sau đây gọi là “Nạp tiền qua chuyển khoản”).
 3. 3.Khách hàng có thể nạp tiền vào cho đến số dư tối đa của giá trị trong tài khoản Sendy (1,000,000 JPY mỗi tài khoản). Khi nạp tiền tại ATM, nếu vượt quá số dư tối đa của giá trị, khách hàng sẽ không thể nạp tiền. Khi nạp tiền qua chuyển khoản, nếu chuyển khoản vượt quá số dư tối đa của giá trị, số tiền vượt quá sẽ không được nạp vào ngay mà theo nguyên tắc sẽ được nạp vào ngày làm việc tiếp theo, và số tiền vượt quá đó hoàn toàn không thể chuyển đi cho đến khi được phản ánh vào số dư tài khoản. Ngoài ra, chức năng nạp tiền vào tài khoản sẽ bị tạm ngừng cho đến khi số dư nhỏ hơn hạn mức, vì vậy khách hàng hãy nhanh chóng thực hiện chuyển khoản.
 4. 4.Có trường hợp khách hàng sẽ không thể sử dụng chức năng nạp tiền vào tài khoản do bên đối tác đang bảo trì hệ thống hoặc sửa chữa máy ATM, v.v...
 5. 5.Khi nạp tiền qua chuyển khoản, tài khoản ảo liên kết với tài khoản Sendy sẽ là tài khoản riêng biệt của khách hàng. Tài khoản sẽ được cấp cho khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ này, và có thể sử dụng cùng với dịch vụ này. Khách hàng có trách nhiệm quản lý số tài khoản ảo này, việc nạp tiền từ tên tài khoản ngân hàng của bên thứ ba không phải là khách hàng sẽ bị từ chối. Vui lòng kiểm tra thông tin tài khoản của bên chuyển khoản trên ứng dụng Sendy.
 6. 6.Công ty chúng tôi không tính phí khi khách hàng sử dụng dịch vụ nạp tiền chuyển khoản, nhưng tổ chức tài chính thực hiện chuyển khoản có thể sẽ tính phí. Vui lòng lưu ý rằng mọi khoản phí phát sinh tại tổ chức tài chính thực hiện chuyển khoản đều sẽ do khách hàng chi trả.
 7. 7.Trong trường hợp khách hàng vô tình chuyển khoản vào tài khoản ảo của bên thứ ba vì những lý do nằm ngoài sự cố hệ thống của chúng tôi, Công ty chúng tôi cần nhận được yêu cầu thu hồi từ tổ chức tài chính thực hiện chuyển khoản để tiến hành thu hồi tiền. Nếu khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản của bên thứ ba, vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính thực hiện chuyển khoản.
 8. 8.Tài khoản ảo sẽ bị đóng cùng lúc với tài khoản Sendy đã đóng, vì vậy vui lòng lưu ý không thực hiện chuyển khoản vào tài khoản ảo sau khi đã đóng tài khoản Sendy.

Điều 13 (Cấp biên nhận)

 1. 1. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp các mục được quy định trong các Mục của Khoản 1 Điều 30 theo Sắc lệnh của Văn phòng Nội các liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển tiền (Sau đây gọi là “Mục được ghi trên biên nhận”.) bằng phương pháp điện tử, khi khách hàng nạp số tiền chuyển khoản vào tài khoản Sendy làm giá trị.
 2. 2. Phương pháp điện tử được quy định trong Khoản trước là việc hiển thị các mục được ghi trên biên nhận trong ứng dụng Sendy.
 3. 3. Khách hàng cần phải đồng ý trước về việc nhận biên nhận bằng phương pháp điện tử được quy định tại Khoản 1 của Điều này, thay vì nhận biên nhận giấy có ghi đầy đủ các mục trên biên nhận, trừ trường hợp khách hàng đã bày tỏ nhu cầu nhận biên nhận giấy. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng có nhu cầu cấp biên nhận giấy, khách hàng có thể yêu cầu Công ty chúng tôi cấp biên nhận giấy trong vòng 3 tháng kể từ ngày nạp tiền, sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu, Công ty chúng tôi sẽ thực hiện phát hành biên nhận cho khách hàng theo cách được quy định.
 4. 4. Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý dựa theo Khoản trước, trong trường hợp đó, Công ty chúng tôi sẽ phát hành biên nhận theo cách được quy định trong Khoản trước.

Điều 14 (Lệnh chuyển tiền)

 1. 1. Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền quốc tế cho người nhận với số tiền nằm trong phạm vi của số dư giá trị đã được gửi vào tài khoản Sendy trước đó theo cách mà Công ty chúng tôi quy định. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có quy định riêng về hạn mức chuyển tiền, v.v...
 2. 2. Lệnh chuyển tiền của khách hàng sẽ chỉ được thực hiện khi sử dụng ứng dụng Sendy, lệnh chuyển tiền này hoàn toàn không được thực hiện xử lý tại các quầy tiếp nhận ở trụ sở chính và văn phòng kinh doanh, v.v... của Công ty chúng tôi.
 3. 3. Công ty chúng tôi sẽ tiếp nhận lệnh chuyển tiền tại thời điểm chúng tôi chấp thuận lệnh này, các hạng mục của các Mục sau đây đã được hoàn thành, sau đó các giao dịch chuyển tiền quốc tế của khách hàng sẽ được thiết lập.
  1. (1) Khách hàng đã thực hiện xác nhận tất cả các nội dung của lệnh chuyển tiền và các hạng mục khác được yêu cầu xác nhận từ Công ty chúng tôi.
  2. (2) Công ty chúng tôi đã nhận được các khoản phí quy định từ tài khoản Sendy của khách hàng theo quy định tại Điều 18.
 4. 4. Trường hợp Công ty chúng tôi tiếp nhận lệnh chuyển tiền của khách hàng, thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đã tiếp nhận lệnh chuyển tiền đến cho khách hàng theo cách mà Công ty chúng tôi quy định, đồng thời hiển thị mã số chuyển tiền và các nội dung giao dịch chuyển tiền quốc tế khác. Khách hàng vui lòng quản lý cẩn thận nội dung của giao dịch chuyển tiền quốc tế bao gồm mã số chuyển tiền, không nói cho bất kỳ ai khác biết ngoài người nhận. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do bên thứ ba không phải là khách hàng hoặc người nhận sử dụng các nội dung này.
 5. 5. Trường hợp Công ty chúng tôi đã tiếp nhận lệnh chuyển tiền của khách hàng, về nguyên tắc chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ các yêu cầu thay đổi, yêu cầu hủy, yêu cầu trả lại số tiền đã được chuyển đi của khách hàng sau khi đã tiếp nhận.
 6. 6. Trường hợp người nhận không được đăng ký trước, khách hàng sẽ không thể thực hiện lệnh chuyển tiền trong khung thời gian được quy định.

Điều 15 (Gửi đề nghị thanh toán)

Trường hợp Công ty chúng tôi đã tiếp nhận lệnh chuyển tiền của khách hàng, Công ty chúng tôi sẽ gửi ngay đề nghị thanh toán cho bên đối tác theo nội dung của lệnh chuyển tiền bằng cách mà Công ty chúng tôi nhận thấy là phù hợp.

Điều 16 (Số tiền nhận - Cách nhận tiền)

 1. 1. Về nguyên tắc, việc nhận chuyển tiền quốc tế sẽ được xử lý bằng loại tiền tệ nhận. Trên nguyên tắc, việc chuyển đổi sang loại tiền tệ nhận sẽ được thực hiện theo tỷ giá hối đoái do Công ty chúng tôi quy định tại thời điểm tiếp nhận lệnh chuyển tiền. Ngoài ra, trong tỷ giá hối đoái do Công ty chúng tôi quy định (Bao gồm tỷ giá được quy định tại Khoản 3.) ngoài biên lợi nhuận do Công ty chúng tôi quy định và phí chuyển tiền, thì các khoản thu liên quan đến việc chuyển đổi tiền tệ sang loại tiền tệ nhận cũng sẽ được chia một phần cho bên đối tác.
 2. 2. Việc thanh toán cho người nhận dựa trên giao dịch chuyển tiền quốc tế, tại một số quốc gia nhận chuyển khoản có thể sẽ yêu cầu khách hàng hoặc người nhận thực hiện các thủ tục riêng kèm theo cho việc thanh toán đó.
 3. 3. Số tiền sẽ bị khấu trừ đi một phần do việc đánh thuế và phí hay phí dịch vụ, v.v... khi thực hiện thanh toán tại một số quốc gia nhận chuyển khoản. Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch chuyển tiền quốc tế tuân theo các điều kiện đã được khách hàng xác nhận khi tiếp nhận lệnh chuyển tiền trong phạm vi đó.

Điều 17 (Tài khoản nhận tiền hay khác)

 1. 1. Số tiền chuyển khoản sẽ được nạp vào tài khoản nhận tiền hay khác từ ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác thông qua các thủ tục quy định, theo các điều kiện do bên đối tác đặt ra hoặc luật pháp của các quốc gia nhận chuyển khoản.
 2. 2. Ngay cả khi Công ty chúng tôi đã tiếp nhận lệnh chuyển tiền của khách hàng, thì có trường hợp khách hàng vẫn không thể nạp tiền vào tài khoản nhận tiền hay khác do có các hạn chế giao dịch theo quy định của bên đối tác hoặc ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác được quy định tại Khoản 4 Điều 7, bất kể các quy định tại Khoản nêu trên. Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch chuyển tiền quốc tế tuân theo các điều kiện được khách hàng chỉ định khi tiếp nhận lệnh chuyển tiền.
 3. 3. Chúng tôi sẽ không thực hiện bước xác nhận sự trùng khớp về số tài khoản và chủ tài khoản hay khác của tài khoản nhận tiền hay khác do khách hàng chỉ định, khi nạp tiền vào tài khoản nhận tiền hay khác thông qua ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác, ngoại trừ một số quốc gia. Do đó, số tài khoản của tài khoản nhận tiền hay khác là vô cùng quan trọng, vì vậy khách hàng vui lòng lưu ý cẩn thận khi đăng ký người nhận.

Điều 18 (Thanh toán các khoản phí, v.v...)

 1. 1. Khi thực hiện lệnh chuyển tiền, ngoài số tiền chuyển khoản, khách hàng cần phải thanh toán thêm phí chuyển tiền do Công ty chúng tôi quy định và các khoản phí và chi phí khác cần thiết liên quan đến giao dịch chuyển tiền quốc tế (Sau đây, các khoản phí này được gọi chung với số tiền chuyển khoản là “Số tiền chuyển khoản, v.v...”.) bằng tiền yên Nhật. Việc thanh toán này sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản từ giá trị trong tài khoản Sendy của khách hàng, và các khoản phí này không thể thanh toán bằng tiền mặt.
 2. 2. Khách hàng phải thanh toán cho Công ty chúng tôi các khoản phí sau đây. Ngoài ra, khách hàng có thể kiểm tra các khoản phí từ trang web của Công ty chúng tôi.
  1. (1) Phí chuyển tiền
  2. (2) Phí đóng tài khoản
  3. (3) Phí gửi hoá đơn chuyển tiền qua bưu điện
  4. (4) Phí duy trì tài khoản phát sinh sau khi thẻ ngoại kiều hết hạn
 3. 3. Phí chuyển tiền được nêu ở Mục 1 của Khoản trước sẽ được xác nhận trên màn hình xác nhận về đăng ký chuyển tiền, và được thanh toán cho Công ty chúng tôi tại thời điểm đăng ký chuyển tiền.
 4. 4. Phí đóng tài khoản được nêu ở Mục 2 Khoản 2 của Điều này sẽ được trừ từ giá trị trong tài khoản Sendy của khách hàng sau khi Công ty chúng tôi nhận được yêu cầu đóng tài khoản từ khách hàng. Về việc hoàn tiền sau khi đóng tài khoản, chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền sau khi đã trừ đi phí đóng tài khoản từ số dư giá trị mà khách hàng đang có. Tuy nhiên, nếu số dư giá trị trong tài khoản của khách hàng không đủ cho phí đóng tài khoản, thì toàn bộ khoản giá trị trong tài khoản sẽ được tính là phí đóng tài khoản.
 5. 5. Phí gửi hoá đơn chuyển tiền qua bưu điện được nêu ở Mục 3 Khoản 2 trong Điều này sẽ được tính khi gửi qua đường bưu điện, số tiền này sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản từ giá trị trong tài khoản Sendy của khách hàng vào ngày mà Công ty chúng tôi quy định. Ngoài ra, sẽ không mất phí nếu khách hàng lấy hoá đơn chuyển tiền từ ứng dụng.
 6. 6. Trường hợp thời gian lưu trú của khách hàng không có quốc tịch Nhật Bản đang sinh sống tại Nhật Bản vượt quá thời hạn lưu trú, và không thực hiện thông báo về các mục cần thiết như thời gian lưu trú, v.v... theo cách mà Công ty chúng tôi quy định, thì phí duy trì tài khoản phát sinh sau ngày hết hạn thời gian lưu trú 2 năm, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng tiếp theo được nêu ở Mục 4 Khoản 2 của Điều này sẽ được tính theo ngày mà Công ty chúng tôi quy định hằng tháng, số tiền này sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản từ giá trị trong tài khoản Sendy của khách hàng trong ngày hôm đó.
 7. 7. Công ty chúng tôi có thể sẽ thay đổi về các khoản phí được quy định tại Khoản 2 của Điều này mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng bằng cách đăng ngày thay đổi và nội dung thay đổi lên trang web của Công ty chúng tôi, v.v...

Điều 19 (Thu thập và sử dụng, v.v... thông tin khách hàng)

 1. 1. Để đảm bảo cho sự hoạt động phù hợp của Dịch vụ này và các dịch vụ khác của Công ty chúng tôi (Bao gồm mục đích sử dụng được quy định trong hai Khoản sau đây.), Công ty chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các thông tin về quốc tịch, quốc gia được sinh ra và nơi sinh của khách hàng (Bao gồm việc cung cấp cho bên thứ ba được quy định trong các Khoản sau đây.).
 2. 2. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin trong số các thông tin khách hàng (Bao gồm thông tin được nêu trong Khoản trước.) mà Công ty chúng tôi cho là cần thiết cho bên đối tác, v.v... để thực hiện thanh toán cho người nhận tại các bên đối tác, bên ủy thác của đối tác hoặc ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác (Sau đây các đối tượng này trong Điều này được gọi chung là “Bên đối tác, v.v...”), hỗ trợ xử lý các giao dịch chuyển tiền quốc tế khác bởi Công ty chúng tôi, hoặc để tuân thủ pháp luật. Vui lòng kiểm tra trước trên trang Web của công ty chúng tôi liên quan đến chế độ bảo vệ thông tin cá nhân tại nước ngoài nơi chuyển tiền dựa trên chỉ thị chuyển tiền của khách hàng, hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân của người thứ ba tại nơi chuyển tiền và các thông tin tham khảo cần thiết khác.
 3. 3. Ngoài mục đích sử dụng được nêu ở Khoản trước, bên đối tác, v.v... có thể sử dụng thông tin khách hàng do Công ty chúng tôi cung cấp dựa trên Khoản trước (Bao gồm thông tin được quy định trong Khoản 1.) để phân tích dữ liệu nhằm cải thiện các dịch vụ của bên đối tác (Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong trường hợp không liên quan đến việc lựa chọn một cá nhân cụ thể nào.). Ngoài ra, các thông tin liên quan có thể sẽ được cung cấp giữa các bên đối tác, v.v... với nhau cho mục đích sử dụng này.

Điều 20 (Tạm ngừng Dịch vụ này)

Khách hàng vui lòng lưu ý việc cung cấp Dịch vụ này có thể sẽ bị tạm ngừng do bảo trì, kiểm tra, v.v... hệ thống, hoặc do thiên tai, sự cố đường truyền liên lạc và các lý do khác. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát và chi phí của khách hàng phát sinh do việc tạm ngừng này.

Điều 21 (Hạng mục nghiêm cấm)

Khách hàng không được có các hành vi được nêu dưới đây liên quan đến Dịch vụ này.

 1. (1) Hành vi chia nhỏ số tiền để chuyển thông qua Dịch vụ này
 2. (2) Hành vi sử dụng Dịch vụ này cho các mục đích khác với những mục đích được quy định trong Điều khoản này
 3. (3) Hành vi sử dụng Dịch vụ này với mục đích rửa tiền
 4. (4) Hành vi liên quan đến phạm tội như lừa đảo, v.v...
 5. (5) Hành vi vi phạm pháp luật, phán quyết, quyết định hoặc lệnh của tòa án, hoặc các biện pháp hành chính có sự ràng buộc về mặt pháp luật
 6. (6) Hành vi có nguy cơ gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng hoặc các chuẩn mực đạo đức tốt
 7. (7) Hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, quyền nhãn hiệu hàng hóa, quyền sáng chế, v.v..., quyền về danh dự, quyền riêng tư và các quyền lợi khác về mặt pháp luật hoặc trên hợp đồng của Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba
 8. (8) Hành vi gây ảnh hưởng đến máy chủ và hệ thống mạng của Công ty chúng tôi, và các hành vi khác gây ảnh hưởng cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến Dịch vụ này của Công ty chúng tôi, hoặc cản trở việc sử dụng các nội dung này bởi người dùng khác
 9. (9) Các hành vi khác mà Công ty chúng tôi cho là không phù hợp

Điều 22 (Hủy bỏ hợp đồng, tạm ngừng sử dụng)

 1. 1. Trường hợp phát hiện khách hàng thuộc một trong các Mục dưới đây, Công ty chúng tôi có thể sẽ ngay lập tức hủy bỏ hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế hoặc tạm ngừng việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ này của khách hàng theo cách Công ty chúng tôi quy định, mà không cần thông báo trước với khách hàng.
  1. (1) Trường hợp việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ này sẽ vi phạm hoặc có thể vi phạm Luật liên quan đến ngoại hối, hoặc không phù hợp với luật này
  2. (2) Trường hợp nội dung thông tin khách hàng khác với thực tế, hoặc thông tin khách hàng đã có thay đổi nhưng không thực hiện thông báo theo quy định của Công ty chúng tôi
  3. (3) Trường hợp giấy tờ đã gửi đi chưa đến được địa chỉ nhận của khách hàng, hoặc trường hợp không thể liên hệ với khách hàng thông qua các thông tin liên hệ khác mà khách hàng đã cung cấp, hoặc khi sự phản hồi của khách hàng về yêu cầu xác nhận của Công ty chúng tôi dựa trên Điều 31 bị chậm trễ hoặc không phù hợp
  4. (4) Trường hợp khách hàng vi phạm Điều khoản này, v.v... hoặc các hạn chế giao dịch (bao gồm tất cả các thay đổi sau khi đăng ký Hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của khách hàng.)
  5. (5) Trường hợp các khoản phí, v.v... được quy định trong Điều khoản này không được thanh toán
  6. (6) Trường hợp có đơn yêu cầu, v.v... tạm ngừng việc thanh toán hoặc bắt đầu thủ tục phá sản
  7. (7) Trường hợp việc thừa kế được bắt đầu
  8. (8) Trường hợp khách hàng đã không còn sử dụng Dịch vụ này từ 5 năm trở lên kể từ lần cuối cùng sử dụng Dịch vụ này (Lần cuối cùng sử dụng là thời điểm cuối khi số dư giá trị có sự biến động. Ngoài ra, ngoại trừ trường hợp Công ty chúng tôi cung cấp số dư theo cách mà Công ty chúng tôi quy định.)
  9. (9) Trường hợp phát sinh lý do đóng hoặc hủy Hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế
  10. (10) Trường hợp bên đối tác có thể hoặc đã phát sinh các lý do như tạm ngừng thanh toán, không có khả năng thanh toán, yêu cầu thủ tục phá sản chính thức, giải thể, đóng băng tài sản hoặc các lý do tương tự (sau đây gọi chung là “Tạm ngừng thanh toán, v.v...”.)
  11. (11) Trường hợp việc đăng ký người nhận (Đề cập đến một trong những người nhận đã đăng ký trong Mục này) bị hủy hoặc khi phát sinh lý do hủy đăng ký người nhận
  12. (12) Trường hợp việc thanh toán cho người nhận không thể thực hiện hoặc gặp khó khăn do bên đối tác từ chối tiếp nhận đề nghị thanh toán, ngân hàng nhận chuyển khoản hya khác từ chối việc thanh toán, v.v...
  13. (13) Trường hợp Công ty chúng tôi nhận thấy khách hàng phù hợp hoặc có thể phù hợp với 1 trong các Khoản ở Điều 8
  14. (14) Trường hợp có đầy đủ lý do thích hợp để thực hiện theo Khoản này, bao gồm các Mục nêu trên và khác
 2. 2. Đối với khách hàng không có quốc tịch Nhật Bản đang sinh sống tại Nhật Bản, thì phải thông báo cho Công ty chúng tôi biết về tư cách lưu trú, thời hạn lưu trú và các vấn đề cần thiết khác mà Công ty chúng tôi yêu cầu theo cách do Công ty chúng tôi quy định. Trường hợp hết thời hạn lưu trú, khách hàng có thể sẽ bị hạn chế việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ này, và khi Công ty chúng tôi nhận thấy cần thiết, thì Công ty chúng tôi có thể sẽ hủy bỏ Hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của khách hàng.
 3. 3. Trường hợp Công ty chúng tôi phát hiện người nhận mà khách hàng đã đăng ký tương ứng với một trong các Mục sau đây, thì Công ty chúng tôi có thể sẽ hủy ngay việc đăng ký của người nhận đó bất cứ lúc nào theo cách Công ty chúng tôi quy định, mà không cần thông báo trước với khách hàng.
  1. (1) Trường hợp việc tiếp tục đăng ký người nhận sẽ vi phạm hoặc có thể vi phạm Luật liên quan đến ngoại hối, hoặc không phù hợp với luật này
  2. (2) Trường hợp các mục đăng ký khác với thực tế, hoặc các mục đăng ký đã có sự thay đổi nhưng khách hàng không thực hiện thông báo theo quy định của Công ty chúng tôi
  3. (3) Trường hợp vi phạm Điều khoản này, v.v... hoặc các hạn chế giao dịch (bao gồm tất cả các thay đổi sau khi khách hàng đã đăng ký Dịch vụ này.)
  4. (4) Trường hợp việc tạm ngừng thanh toán, v.v...xảy ra hoặc có thể xảy ra tại ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác
  5. (5) Trường hợp có đầy đủ lý do thích hợp để hủy việc đăng ký người nhận theo Khoản này, bao gồm các Mục nêu trên và khác
 4. 4. Công ty chúng tôi có thể hủy bỏ việc tạm ngừng Dịch vụ này của khách hàng dựa trên Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này bất kỳ lúc nào mà Công ty chúng tôi nhận thấy phù hợp, theo cách do Công ty chúng tôi quy định.
 5. 5. Trường hợp thực hiện các biện pháp được quy định trong bốn Khoản trên, thì Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng theo cách mà Công ty chúng tôi quy định.
 6. 6. Trường hợp khách hàng muốn hủy bỏ Dịch vụ này hoặc xóa yêu cầu đăng ký người nhận, vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi theo cách mà Công ty chúng tôi quy định.
 7. 7. Trường hợp hợp đồng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của khách hàng đã chấm dứt, Công ty chúng tôi sẽ hoàn trả lại số dư giá trị mà khách hàng đó đang có tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, theo cách mà Công ty chúng tôi quy định. Ngoài ra, nếu khách hàng không nhận được số dư giá trị được trả lại do hoàn cảnh của khách hàng, khách hàng sẽ được coi là đã từ bỏ số dư giá trị.

Điều 23 (Hủy từ phía khách hàng)

Khách hàng sẽ không thể thực hiện thao tác hủy. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi điều này.

Điều 24 (Khách hàng yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã được chuyển đi)

 1. 1. Khách hàng không thể yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã được chuyển đi. Trường hợp khách hàng cần hoàn trả lại tiền, v.v..., vui lòng thỏa thuận riêng giữa khách hàng và người nhận.

Điều 25 (Hủy từ phía Công ty chúng tôi)

 1. 1. Trường hợp chúng tôi nhận thấy giao dịch chuyển tiền quốc tế đã tiếp nhận lệnh chuyển tiền của khách hàng tương ứng với một trong các Mục sau đây, Công ty chúng tôi có thể sẽ lập tức hủy ngay giao dịch chuyển tiền quốc tế đó theo cách do Công ty chúng tôi quy định, mà không cần thông báo trước với khách hàng.
  1. (1) Trường hợp có bất kỳ lý do hủy bỏ hoặc tạm ngừng dịch vụ theo quy định trong các Mục của Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22
  2. (2) Trường hợp việc nạp tiền vào tài khoản nhận tiền hay khác không thể hoặc có thể không được thực hiện hoặc gặp khó khăn do xảy ra thiên tai, chiến tranh, nội loạn hoặc các tình hình khác tại quốc gia nhận chuyển khoản
  3. (3) Trường hợp xảy ra hoặc có thể xảy ra việc tạm ngừng thanh toán, v.v... liên quan đến ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác tại quốc gia nhận chuyển khoản
  4. (4) Trường hợp có đầy đủ lý do thích hợp để hủy theo Khoản này, bao gồm các Mục nêu trên và khác
 2. 2. Vì một số lý do nào đó mà ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác có thể sẽ không thể nạp tiền vào tài khoản nhận tiền hay khác, và hoàn trả lại số tiền cho khách hàng Trong trường hợp này, giao dịch chuyển tiền quốc tế đó sẽ bị hủy, và số tiền chuyển khoản được hoàn trả sẽ được nạp lại vào tài khoản Sendy của khách hàng theo cách do Công ty chúng tôi quy định, mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
 3. 3. Trường hợp khi chúng tôi thực hiện thao tác hủy theo quy định trong Khoản 1 của Điều này, thì Công ty chúng tôi sẽ thông báo đến cho khách hàng theo cách mà Công ty chúng tôi quy định. Vui lòng lưu ý rằng Công ty chúng tôi sẽ không thực hiện thông báo cho khách hàng về việc hủy bỏ theo quy định tại Khoản trước.

Điều 26 (Hướng dẫn, hoàn tiền khi hủy)

 1. 1. Trường hợp giao dịch chuyển tiền quốc tế bị hủy theo Điều 25, Công ty chúng tôi sẽ gửi ngay hướng dẫn cần thiết cho việc hủy và thực hiện các thủ tục khác dựa trên nội dung của việc huỷ đó, bằng cách mà Công ty chúng tôi cho là phù hợp.
 2. 2. Trường hợp việc hủy đã được hoàn tất, Công ty chúng tôi sẽ hoàn trả lại ngay (tuy nhiên, trong trường hợp nhận tiền hoàn trả với lý do hủy là từ phía đối tác, thì chúng tôi sẽ thực hiện hoàn trả ngay sau khi đã nhận được khoản tiền này) số tiền đã nhận từ khách hàng đối với số tiền chuyển khoản nằm trong số tiền chuyển khoản, v.v... đã nhận được từ khách hàng khi tiếp nhận lệnh chuyển tiền bằng tiền yên Nhật, số tiền này sẽ được nạp lại vào tài khoản Sendy mà không cần khách hàng thực hiện các yêu cầu nạp tiền đặc biệt nào. Đối với trường hợp này, Công ty chúng tôi sẽ không hoàn trả phí chuyển tiền và các khoản phí và chi phí khác ngoài số tiền chuyển khoản nằm trong số tiền chuyển khoản, v.v... Ngoài ra, Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi điều này.
 3. 3. Trường hợp Công ty chúng tôi nhận thấy việc hủy bỏ được thực hiện với một trong các lý do sau đây, ngoài số tiền chuyển khoản, phí chuyển tiền, thì các khoản phí và chi phí khác nhận từ khách hàng cũng sẽ được hoàn trả lại bằng tiền yên Nhật, số tiền này sẽ được nạp lại vào tài khoản Sendy mà không cần khách hàng thực hiện các yêu cầu nạp tiền đặc biệt nào, bất kể các quy định ở Khoản trước. Ngoài ra, theo đánh giá của Công ty chúng tôi, việc hoàn tiền này có thể sẽ được thực hiện nhanh chóng sau khi hủy, bất kể là có nhận được tiền hoàn trả từ đối tác hay không.
  1. (1) Cách xử lý của Công ty chúng tôi theo quy định tại Khoản 3 Điều 29
  2. (2) Không thể nạp tiền vào tài khoản nhận tiền hay khác với các lý do không thuộc về trách nhiệm của khách hàng hoặc người nhận
  3. (3) Trường hợp có đầy đủ lý do thích hợp để thực hiện theo quy định trong Khoản này, bao gồm các Mục nêu trên và khác
 4. 4. Việc hoàn tiền có thể sẽ không được thực hiện khi bị hạn chế bởi Luật liên quan đến ngoại hối, bất kể các quy định ở Khoản trước.

Điều 27 (Quản lý số dư tài khoản Sendy của khách hàng)

 1. 1.Dựa theo quy định của pháp luật, khách hàng không được phép có số tiền trong tài khoản Sendy với mục đích không phải để giao dịch chuyển tiền quốc tế.
 2. 2.Trường hợp số dư giá trị mà khách hàng đang có không được sử dụng cho giao dịch chuyển tiền quốc tế trong một khoảng thời gian nhất định, khách hàng phải trả lời mục đích có số dư giá trị khi Công ty chúng tôi liên hệ.
 3. 3.Khách hàng phải luôn cập nhật mới nhất các thông tin của mình (địa chỉ email, địa chỉ, v.v...) để Công ty chúng tôi có thể liên hệ.
 4. 4.Trường hợp không thể xác nhận rằng mục đích có số dư giá trị của khách hàng là để giao dịch chuyển tiền quốc tế, Công ty chúng tôi có thể hoàn trả số dư giá trị cho khách hàng theo cách mà Công ty chúng tôi quy định.

Điều 28 (Dịch vụ tích điểm)

 1. 1. Dịch vụ tích điểm là dịch vụ mà Công ty chúng tôi sẽ cấp điểm cho khách hàng, trong trường hợp khách hàng đáp ứng các điều kiện nhất định (Bao gồm các giao dịch được áp dụng, số lần và số tiền của các giao dịch đó, sau đây được gọi là “Điều kiện giao dịch”.) hoặc khi Công ty chúng tôi xem xét thấy phù hợp, tùy thuộc vào nội dung giao dịch giữa khách hàng và Công ty chúng tôi.
 2. 2. Công ty chúng tôi sẽ thông báo điều kiện giao dịch, số điểm được cấp tối đa, v.v... trên trang web của Công ty chúng tôi.
 3. 3. Khách hàng chỉ có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ số điểm được Công ty chúng tôi cấp để trừ vào phí chuyển tiền cho các giao dịch được áp dụng.
 4. 4. Về nguyên tắc, số điểm này sẽ được cấp cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch có áp dụng tích điểm. Tuy nhiên, trường hợp khách hàng đáp ứng điều kiện giao dịch trong thời gian theo quy định của Công ty chúng tôi, thì số điểm sẽ được cấp vào ngày mà Công ty chúng tôi quy định.
 5. 5. Số điểm này sẽ có thời hạn sử dụng. Khách hàng có thể kiểm tra số dư và thời hạn sử dụng số điểm trong ứng dụng Sendy.
 6. 6. Công ty chúng tôi sẽ không cấp hoặc hủy điểm theo yêu cầu của khách hàng.
 7. 7. Công ty chúng tôi sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cấp điểm hay không, số điểm được cấp và các vấn đề khác liên quan đến việc cấp điểm.
 8. 8. Trường hợp khách hàng tương ứng với 1 trong các mục sau đây, Công ty chúng tôi có thể sẽ tạm ngừng việc sử dụng dịch vụ tích điểm của khách hàng hoặc hủy bỏ việc cấp điểm. Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo việc này trước hoặc sau cho khách hàng.
  1. (1) Trường hợp khách hàng sử dụng hoặc có thể sử dụng dịch vụ tích điểm một cách bất hợp pháp
  2. (2) Trường hợp khách hàng vi phạm các luật khác, Điều khoản này và các điều khoản khác của Công ty chúng tôi
 9. 9. Ngay cả khi Công ty chúng tôi tạm ngừng việc sử dụng dịch vụ tích điểm của khách hàng hoặc hủy việc cấp điểm dựa theo Khoản trước, dẫn đến việc gây ra một số bất lợi cho khách hàng như không được tích điểm, v.v..., thì Công ty chúng tôi cũng không hoàn toàn chịu trách nhiệm, và cũng không có nghĩa vụ phải tiết lộ lý do đó với khách hàng.
 10. 10. Dịch vụ tích điểm có thể được thay đổi hoặc chấm dứt tùy vào tình hình của Công ty chúng tôi. Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi sẽ thông báo sự việc lên trang web của Công ty chúng tôi, tuy nhiên Công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho từng cá nhân khách hàng.

Điều 29 (Miễn trừ trách nhiệm)

 1. 1. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào được nêu trong các Mục sau đây.
  1. (1) Thiệt hại do các tình trạng không thể tránh khỏi như thiên tai, biến cố, chiến tranh, sự hạn chế của Luật liên quan đến ngoại hối, các lệnh, v.v... của cơ quan có liên quan, v.v..., hoặc tòa án và các cơ quan nhà nước khác
  2. (2) Thiệt hại do Công ty chúng tôi thực hiện xử lý theo Luật liên quan đến ngoại hối hoặc Điều khoản này, v.v..., hoặc khi Công ty chúng tôi nhận thấy phù hợp với Luật và Điều khoản đó (Bao gồm việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin theo Điều 19, và không thực hiện hoàn trả lại tiền theo quy định tại Khoản 4 Điều 26.)
  3. (3) Thiệt hại do bên đối tác hoặc ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác thực hiện xử lý theo Luật liên quan đến ngoại hối, phong tục của quốc gia nhận chuyển khoản hoặc các thủ tục quy định của quốc gia đó, hoặc khi họ nhận thấy phù hợp với các điều kiện đó, và trách nhiệm thuộc về bên đối tác hoặc ngân hàng nhận chuyển khoản (Bao gồm các thiệt hại do thanh toán sai, không thanh toán, thanh toán thiếu hoặc thanh toán quá hạn liên quan đến các giao dịch chuyển tiền quốc tế)
  4. (4) Thiệt hại do các nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của khách hàng
  5. (5) Thiệt hại liên quan đến nguyên nhân của các giao dịch chuyển tiền quốc tế giữa khách hàng và người nhận hoặc bên thứ ba (bao gồm các thiệt hại liên quan đến sự lừa đảo từ người nhận hoặc bên thứ ba)
  6. (6) Thiệt hại gây ra do các giấy tờ đã gửi đi chưa đến được địa chỉ nhận của khách hàng, không thể liên hệ với khách hàng bằng các thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp, hoặc khi sự phản hồi của khách hàng đối với yêu cầu xác nhận của Công ty chúng tôi dựa trên Điều 31 sau đây bị chậm trễ hoặc không phù hợp
  7. (7) Thiệt hại gây ra với các lý do nằm ngoài trách nhiệm của Công ty chúng tôi, bao gồm các Mục nêu trên và khác
 2. 2. Trong trường hợp Công ty chúng tôi phải chịu trách nhiệm về Dịch vụ chuyển tiền quốc tế, thì trách nhiệm của Công ty chúng tôi chỉ giới hạn ở tổng số tiền chuyển khoản (yên Nhật), v.v... nhận được từ khách hàng khi tiếp nhận lệnh chuyển tiền, bên cạnh các thiệt hại trực tiếp và thực tế (Không bao gồm thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do hậu quả, làm mất lợi nhuận, đánh mất cơ hội, thiệt hại phát sinh, v.v...), bất kể nguyên nhân về mặt pháp lý của yêu cầu là gì, ngoại trừ trường hợp có sự cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng từ phía Công ty chúng tôi.
 3. 3. Trường hợp khi chúng tôi thực hiện điều tra về giao dịch chuyển tiền quốc tế theo yêu cầu xem xét của khách hàng và phát hiện đã xảy ra việc thanh toán sai, không thanh toán, v.v... với các lý do thuộc về trách nhiệm của bên đối tác hoặc ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác (bao gồm cả trường hợp Công ty chúng tôi nhận thấy tương đương với các lý do này), thì Công ty chúng tôi sẽ xem xét đến mong muốn của khách hàng và thực hiện các biện pháp mà Công ty chúng tôi cho là phù hợp như hủy giao dịch chuyển tiền quốc tế theo Điều 25, thực hiện lại việc nạp tiền vào tài khoản nhận tiền hay khác theo lệnh chuyển tiền của khách hàng, v.v... bất kể các quy định tại Mục 3 Khoản 1 của Điều này.

Điều 30 (Bồi thường cho việc sử dụng trái phép)

Bất chấp các quy định trong điều khoản này, nếu thông tin tài khoản của khách hàng bị bên thứ ba đánh cắp hoặc sử dụng bất chính và nếu khách hàng đã thông báo trong thời hạn bồi thường do công ty chúng tôi quy định, bất chấp các quy định của điều lệ này, chúng tôi có thể bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu. Thủ tục, đối tượng và khả năng bồi thường hay khác sẽ được phán đoán dựa trên mức độ sơ suất và tình trạng của khách hàng. Nội dung bồi thường sẽ được xác định theo chính sách bồi thường được quy định riêng.

Điều 31 (Xác nhận từ phía Công ty chúng tôi)

Trường hợp Công ty chúng tôi cần xác nhận hoặc nhận thấy cần xác nhận các thông tin về khách hàng, người nhận, lệnh chuyển tiền, giao dịch chuyển tiền quốc tế, v.v... dựa trên Luật liên quan đến ngoại hối (Bao gồm trường hợp có yêu cầu xem xét từ cơ quan có liên quan, v.v..., bên đối tác hoặc ngân hàng nhận chuyển khoản hay khác.), thì Công ty chúng tôi có thể sẽ yêu cầu khách hàng nộp các tài liệu (chứng minh) mà Công ty chúng tôi chỉ định, cung cấp các thông tin, v.v... bất cứ lúc nào. Vui lòng nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Công ty chúng tôi.

Điều 32 (Yêu cầu xem xét lệnh chuyển tiền)

Khi có bất kỳ lo lắng nào liên quan đến giao dịch chuyển tiền quốc tế, chẳng hạn như trường hợp tiền không được nạp vào tài khoản nhận tiền hay khác sau khi Công ty đã chúng tôi tiếp nhận lệnh chuyển tiền, v.v..., vui lòng nhanh chóng liên hệ với Công ty chúng tôi để yêu cầu xem xét. Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi sẽ thực hiện điều tra bằng cách yêu cầu bên đối tác xem xét, v.v..., và báo cáo lại kết quả đó. Ngoài ra, khi tiếp nhận yêu cầu xem xét, v.v..., Công ty chúng tôi có thể sẽ yêu cầu khách hàng nộp đơn yêu cầu do Công ty chúng tôi quy định.

Điều 33 (Thay đổi hạng mục thông báo, đăng ký)

 1. 1. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong các mục đã đăng ký, thông báo của khách hàng (Bao gồm các thay đổi nội dung ghi trên giấy tờ tùy thân do gia hạn thời gian lưu trú.), vui lòng thông báo ngay cho Công ty chúng tôi theo cách mà Công ty chúng tôi quy định.
 2. 2. Trường hợp các mục đăng ký của người nhận có sự thay đổi, vui lòng nhanh chóng thực hiện yêu cầu thay đổi theo cách mà Công ty chúng tôi quy định. Yêu cầu thay đổi này cũng cần được Công ty chúng tôi xét duyệt và chấp nhận.
 3. 3. Công ty chúng tôi sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại xảy ra trước khi chúng tôi tiếp nhận đơn thông báo hoặc phê duyệt yêu cầu thay đổi, hoặc khi khách hàng không thực hiện thông báo hoặc yêu cầu thay đổi (Bao gồm việc khai báo hoặc yêu cầu thay đổi chậm trễ). Ngoài ra, việc tiếp nhận các mục thông báo sẽ được thực hiện theo cách mà Công ty chúng tôi quy định, và ngày tiếp nhận sẽ là ngày khách hàng hoàn tất thủ tục tiếp nhận tại Công ty chúng tôi.

Điều 34 (Báo cáo, thông báo, v.v...)

 1. 1. Chúng tôi sẽ thông báo đến cho khách hàng bằng một trong các cách như đăng trên trang web của chúng tôi, thông báo qua địa chỉ mail mà khách hàng đã cung cấp và thông báo qua thư điện tử bằng dịch vụ mail, thông báo qua ứng dụng Sendy, gửi thư đến địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp, thông báo qua điện thoại.
 2. 2. Trường hợp chúng tôi đã gửi thông báo hoặc tài liệu qua địa chỉ mail, họ tên, địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp, thì ngay cả khi các thông báo và tài liệu đó gửi đến muộn hoặc không được gửi đến, thì Công ty chúng tôi vẫn sẽ xem như đã gửi đến cho khách hàng theo thời gian quy định bình thường.
 3. 3. Trường hợp Công ty chúng tôi đã gửi thông báo hoặc tài liệu qua địa chỉ mail, họ tên, địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp, nhưng các thông báo hoặc tài liệu này không được gửi đến cho khách hàng, thì về sau Công ty chúng tôi có thể sẽ ngừng việc gửi thông báo hoặc tài liệu, hủy hợp đồng sử dụng Dịch vụ này, tạm ngừng việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ này của khách hàng.

Điều 35 (Xử lý thông tin cá nhân)

Thông tin cá nhân của khách hàng và người nhận sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật được đăng trên trang web của Công ty chúng tôi.

Điều 36 (Xử lý về việc ủy thác công việc giấy tờ)

 1. 1. Về việc xử lý Dịch vụ này, Công ty chúng tôi có thể ủy thác bên thứ ba ngoài Công ty chúng tôi để xử lý các công việc giấy tờ.
 2. 2. Công ty chúng tôi và bên thứ ba mà Công ty chúng tôi ủy thác sẽ quản lý nghiêm ngặt các thông tin khách hàng mà họ nắm giữ, chú ý cẩn thận để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, đồng thời không sử dụng thông tin của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Điều 37 (Nghiêm cấm chuyển nhượng, cầm cố)

Quyền lợi của khách hàng dựa trên giao dịch chuyển tiền quốc tế sẽ không được chuyển nhượng hoặc cầm cố.

Điều 38 (Luật áp dụng)

 1. 1. Luật áp dụng của Điều khoản này được áp dụng theo luật pháp Nhật Bản.
 2. 2. Tòa án Quận Tokyo sẽ là tòa án có thẩm quyền tài phán duy nhất đối với các tranh chấp liên quan đến Điều khoản này.

Điều 39 (Ngôn ngữ)

Điều khoản này sẽ được viết bằng tiếng Nhật và được giải nghĩa theo tiếng Nhật. Các bản dịch sang các ngôn ngữ khác được tạo ra chỉ để khách hàng tham khảo, văn bản được dịch sẽ không có hiệu lực giải nghĩa đối với Điều khoản này, quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty chúng tôi và khách hàng. Nếu có sự khác biệt giữa tiếng Nhật và văn bản được dịch, thì ưu tiên hiểu theo nghĩa của tiếng Nhật.

Điều 40 (Áp dụng điều khoản)

Các mục không được quy định trong Điều khoản này sẽ được thực hiện tuân theo quy định trong các điều khoản, quy tắc khác, v.v... của Công ty chúng tôi.

Điều 41 (Thay đổi điều khoản)

Nội dung của Điều khoản này có thể sẽ được thay đổi. Trong trường hợp này, nội dung thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được thông báo rộng rãi đến khách hàng bằng cách đăng nội dung đó lên trang web của Công ty chúng tôi, hoặc theo cách mà Công ty chúng tôi quy định. Trường hợp chúng tôi đã thực hiện phổ biến đến khách hàng, và thời điểm có hiệu lực được bắt đầu, thì nội dung của Điều khoản này sẽ được thực hiện dựa trên điều khoản đã sửa đổi. Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng sử dụng Dịch vụ này sau khi thay đổi, chúng tôi xem như khách hàng đã chấp nhận sự thay đổi này, và áp dụng theo các điều khoản đã thay đổi.

Xin hết